Ticaret

Genel Satış Hüküm ve Koşulları

1. Terimlerin uygulanması.Satıcı tarafından tedarik edilecek malların (Malların) ve/veya hizmetlerin (Hizmetlerin) satışına ilişkin Satıcı ve Alıcı arasındaki sözleşme (Sözleşme), diğer tüm hüküm ve koşulları (şartlar/koşullar dahil olmak üzere) hariç tutmak için bu koşullara tabi olacaktır. Alıcı, herhangi bir satın alma siparişi, sipariş teyidi, şartname veya başka bir belge kapsamında başvuruda bulunma iddiasındadır).Bu koşullar Satıcının tüm satışları için geçerlidir ve burada yapılacak herhangi bir değişiklik, yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe ve Satıcının bir yetkilisi tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.Alıcı tarafından Mal veya Hizmetler için yapılan her sipariş veya teklif kabulü, Alıcının bu koşullara tabi olarak Mal ve/veya Hizmetleri satın alma teklifi olarak kabul edilecektir.Herhangi bir fiyat teklifi, Satıcı Alıcıya bir sipariş bildirimi gönderene kadar hiçbir Sözleşmenin oluşmayacağı temelinde verilir.

2. Açıklama.Malların/Hizmetlerin miktarı/açıklaması Satıcının onayında belirtildiği gibi olacaktır.Satıcı tarafından kataloglarında/broşürlerinde veya başka bir şekilde yayınlanan tüm numuneler, çizimler, açıklayıcı maddeler, özellikler ve reklamlar Sözleşmenin bir parçasını oluşturmayacaktır.Bu örnek satış değildir.

3. Teslimat:Satıcı tarafından aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Malların teslimatı Satıcının işyerinde yapılacaktır.Hizmetler, Satıcının teklifinde belirtilen yer(ler)de sağlanacaktır.Alıcı, Satıcının Malların teslimata hazır olduğunu bildirdiği tarihten itibaren 10 gün içinde Malları teslim alacaktır.Satıcı tarafından Malların teslimi veya Hizmetlerin ifası için belirtilen herhangi bir tarih tahminidir ve teslimat süresi bildirim yoluyla esastan yapılmayacaktır.Böyle bir tarih belirtilmemişse, teslimat/performans makul bir süre içinde olacaktır.Buradaki diğer hükümlere tabi olarak, Satıcı herhangi bir doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zarardan sorumlu olmayacaktır (bunların üçü de, bunlarla sınırlı olmamak üzere, salt ekonomik kayıp, kâr kaybı, iş kaybı, şerefiyenin tükenmesi ve benzeri zararları içerir) , Mal veya Hizmetlerin teslimatındaki herhangi bir gecikmeden (Satıcının ihmalinden kaynaklansa bile) doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan maliyetler, zararlar, ücretler veya masraflar veya herhangi bir gecikme, bu gecikme 180 günü geçmediği sürece Alıcıya Sözleşmeyi feshetme veya feshetme hakkı vermez.Alıcı herhangi bir nedenle Malların teslimatını hazır olduğunda kabul etmezse veya Alıcı uygun talimatları, belgeleri, lisansları veya yetkileri sağlamadığı için Satıcı Malları zamanında teslim edemezse:

(i) Mallardaki Risk Alıcıya geçecektir;

(ii) Mallar teslim edilmiş sayılacaktır;ve

(iii) Satıcı, Malları teslimata kadar depolayabilir, bunun üzerine Alıcı tüm ilgili masraflardan sorumlu olacaktır.Satıcının işyerinden sevkıyat sırasında Satıcı tarafından kaydedilen herhangi bir Mal sevkiyatının miktarı, Alıcı aksini kanıtlayan kesin bir kanıt sağlayamadığı sürece, teslimat sırasında Alıcı tarafından alınan miktarın kesin kanıtı olacaktır.Alıcı, tüm sağlık/güvenlik kuralları ve güvenlik gereklilikleri hakkında Satıcıyı bilgilendirerek, Satıcının Hizmetleri yerine getirmesi için gerekli gördüğü şekilde, Satıcıya zamanında ve ücretsiz olarak tesislerine erişim sağlayacaktır.Alıcı ayrıca Hizmetlerle ilgili tüm lisansları/rızaları alacak ve muhafaza edecek ve tüm mevzuata uyacaktır.Satıcının Hizmetleri yerine getirmesi, Alıcının herhangi bir eylemi/ihmarı nedeniyle engellenir/geciktirilirse, Alıcı Satıcının maruz kaldığı tüm masrafları Satıcıya ödeyecektir.

4. Risk/başlık.Malların riski, teslimat anından itibaren Alıcıya aittir.Alıcının Mallara sahip olma hakkı aşağıdaki durumlarda derhal sona erecektir:

(i) Alıcının kendisine karşı bir iflas kararı olması veya alacaklıları ile bir düzenleme veya düzenleme yapması veya başka bir şekilde, aciz borçluların kurtarılması için o an için yürürlükte olan herhangi bir yasal hükümden yararlanması veya (kuruluş olması) Alacaklılar (resmi veya gayri resmi) toplantısını toplar veya tasfiyeye girer (gönüllü veya zorunlu), yalnızca yeniden yapılandırma veya birleştirme amacıyla bir çözücü gönüllü tasfiye hariç veya bir alıcı ve/veya yönetici, yönetici veya idari alıcıya sahiptir. taahhüdünün veya herhangi bir bölümünün atanması veya Alıcının bir yöneticisinin atanması için belgelerin mahkemeye sunulması veya Alıcı veya yöneticileri veya nitelikli bir değişken ücret sahibi tarafından bir yönetici atama niyeti bildirimi verilmesi (aşağıda tanımlandığı gibi). Çin Halk Cumhuriyeti İşletme İflasına İlişkin Kanun 2006) veya Alıcının tasfiyesi veyaAlıcı ile ilgili olarak bir idari emrin verilmesi veya Alıcının acizliği veya olası acziyeti ile ilgili herhangi bir işlem başlatılması;veya

(ii) Alıcı, mülkü üzerinde yasal veya hakkaniyete uygun herhangi bir icraya maruz kalır veya buna izin verir veya bundan elde edilir veya Sözleşme veya Satıcı ile Alıcı arasındaki diğer herhangi bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmez veya yerine getirmez veya 2006 tarihli Çin Halk Cumhuriyeti İşletme İflasına Dair Kanun kapsamında borçlarını ödeyememesi veya Alıcının ticareti durdurması;veya

(iii) Alıcı, Mallardan herhangi birini üstlenir veya herhangi bir şekilde ücretlendirir.Satıcı, Mallardan herhangi birinin mülkiyetinin Satıcıdan geçmemiş olmasına bakılmaksızın, Mallar için yapılan ödemeyi geri alma hakkına sahip olacaktır.Mallar için herhangi bir ödeme yapılmamış olsa da, Satıcı Malların iadesini talep edebilir.Malların makul bir süre içinde iade edilmemesi durumunda, Alıcı, Satıcıya, Malların bulunduğu veya depolanabileceği herhangi bir binaya, onları incelemek veya Alıcının zilyetlik hakkının sona erdiği durumlarda, geri almak için herhangi bir zamanda girmesi için geri alınamaz bir lisans verir, ve herhangi bir hasardan sorumlu olmaksızın başka bir öğeye bağlı oldukları veya bağlı oldukları Malları ayırmak.Bu tür herhangi bir iade veya geri alma, Alıcının Sözleşme uyarınca Malları satın alma yükümlülüğüne halel getirmeyecektir.Satıcının, Alıcının mülkiyet hakkının sona erdiği Mallar olup olmadığını belirleyememesi durumunda, Alıcı, Satıcı tarafından Alıcıya satılan tüm Malları, Alıcıya faturalandırıldığı sıraya göre satmış sayılacaktır. .Sözleşmenin feshi üzerine, her ne sebeple olursa olsun, bu Bölüm 4'te yer alan Satıcının (Alıcının değil) hakları yürürlükte kalacaktır.

Satış

5.Fiyat.Satıcı tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Malların fiyatı, Satıcı'nın teslimat/teslimat sayılan tarihte yayınlanan fiyat listesinde belirtilen fiyat olacaktır ve Hizmetlerin fiyatı, Satıcı'nın hükümlerine göre hesaplanan zaman ve malzeme bazında olacaktır. standart günlük ücret oranları.Bu fiyata her türlü katma değer vergisi (KDV) ve paketleme, yükleme, boşaltma, taşıma ve sigorta ile ilgili tüm masraflar/ücretler dahil değildir ve bunların tümünü Alıcı ödemekle yükümlüdür.Satıcı, teslimattan önce herhangi bir zamanda Alıcıya bildirimde bulunarak, Satıcının kontrolü dışındaki herhangi bir faktör (örneğin, döviz dalgalanması gibi) nedeniyle Satıcıya maliyet artışını yansıtmak için Malların/Hizmetlerin fiyatını artırma hakkını saklı tutar. , para birimi düzenlemesi, vergilerin değiştirilmesi, işçilik, malzeme veya diğer üretim maliyetlerinde önemli artış), Alıcı tarafından talep edilecek Malların teslimat tarihlerinde, miktarlarında veya özelliklerinde değişiklik veya Alıcının talimatlarından kaynaklanan herhangi bir gecikme veya Alıcının Satıcıya yeterli bilgi/talimat vermemesi.

6. Ödeme.Satıcı tarafından aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, Mal/Hizmet bedelinin ödemesi sterlin olarak aşağıdakilere göre yapılacaktır: %30 siparişle;%60 teslimat/performans tarihinden en az 7 gün önce;ve teslimat/performans tarihinden itibaren 30 gün içinde %10 bakiye.Ödeme zamanı esas olacaktır.Satıcı temizlenmiş fonları alana kadar hiçbir ödeme alınmış sayılmaz.Tüm satın alma fiyatı (uygun olduğu şekilde KDV dahil), Hizmetler'in yardımcı veya bunlarla ilgili olarak ödenmemiş kalması gerçeğine bakılmaksızın, yukarıda belirtildiği gibi ödenecektir.Yukarıdakilere bakılmaksızın, tüm ödemeler Sözleşmenin feshi üzerine derhal muaccel hale gelecektir.Alıcı, muaccel olan tüm ödemeleri mahsup, karşı talep, indirim, indirim veya başka bir şekilde kesinti yapmaksızın tam olarak yapacaktır.Alıcı, Satıcıya ödenmesi gereken herhangi bir tutarı ödemezse, Satıcı,

(i) herhangi bir karardan önce veya sonra olsun, ödeme yapılana kadar, ödeme için vade tarihinden itibaren %3'e eşdeğer bir bileşik aylık oran üzerinden bu tür bir meblağ için faiz uygulamak [Satıcı faiz talep etme hakkını saklı tutar];

(ii) Hizmetlerin ifasını veya Malların sağlanmasını askıya almak ve/veya

(iii) Sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın feshedebilir

7. Garanti.Satıcı, Teklifi ile ilgili tüm maddi hususlara uygun olarak Hizmetleri sağlamak için makul çabayı gösterecektir.Satıcı, teslimat tarihinden itibaren 12 ay boyunca Malların Sözleşmenin gerekliliklerine uygun olacağını garanti eder.Satıcı, aşağıdaki durumlar dışında Mallara ilişkin garantinin ihlalinden sorumlu olmayacaktır:

(i) Alıcı, kusuru Satıcıya yazılı olarak bildirir ve kusur, nakliyeciye nakliye sırasında meydana gelen bir hasardan kaynaklanıyorsa, Alıcının kusuru keşfettiği veya keşfetmesi gerektiği tarihten itibaren 10 gün içinde;ve

(ii) Satıcıya bu Malları incelemesi için bildirimi aldıktan sonra makul bir fırsat verilir ve Alıcı (Satıcı tarafından istenirse) bu Malları masrafları Alıcıya ait olmak üzere Satıcının işyerine iade eder;ve

(iii) Alıcı, Satıcıya iddia edilen kusurun tüm ayrıntılarını sağlar.

Satıcı ayrıca aşağıdaki durumlarda garanti ihlalinden sorumlu olmayacaktır:

(i) Alıcı, bu tür bir bildirimde bulunduktan sonra söz konusu Malları daha fazla kullanırsa;veya

(ii) Kusur, Alıcının Satıcının Malların depolanması, kurulumu, devreye alınması, kullanımı veya bakımı veya (eğer yoksa) iyi ticaret uygulamaları ile ilgili sözlü veya yazılı talimatlarına uymamasından kaynaklanır;veya

(iii) Alıcı, Satıcının yazılı izni olmadan bu Malları değiştirir veya onarır;veya

(iv) Kusur, adil aşınma ve yıpranmadan kaynaklanır.Malların/Hizmetlerin garantiye uygun olmaması halinde, Satıcı, kendi takdirine bağlı olarak, söz konusu Malları (veya kusurlu parçayı) onaracak veya değiştirecek veya Hizmetleri yeniden gerçekleştirecek veya söz konusu Malların/Hizmetlerin fiyatını Sözleşme oranında orantılı olarak iade edecektir. Satıcının talep etmesi halinde, Alıcı, masrafları Satıcıya ait olmak üzere, Malları veya bu Malların kusurlu olan kısmını Satıcıya iade edecektir.Herhangi bir kusur bulunamaması durumunda, Alıcı, iddia edilen kusurun araştırılması için yapılan makul masrafları Satıcıya geri ödeyecektir.Satıcının önceki 2 cümledeki koşullara uyması halinde, Satıcının söz konusu Mallar/Hizmetlerle ilgili olarak bir garanti ihlalinden başka sorumluluğu olmayacaktır.

8. Sorumluluğun sınırlandırılması.Aşağıdaki hükümler, Satıcının (çalışanlarının, acentelerinin ve taşeronlarının fiilleri/ihmalleri dahil olmak üzere) Alıcıya karşı aşağıdakilerle ilgili tüm mali yükümlülüğünü belirler:

(i) Sözleşmenin herhangi bir ihlali;

(ii) Mal Alıcısı tarafından veya Mal içeren herhangi bir ürün tarafından yapılan herhangi bir kullanım veya yeniden satış;

(iii) Hizmetlerin Sağlanması;

(iv) Satıcının belgelerinde yer alan herhangi bir bilginin kullanılması veya uygulanması;ve

(v) Sözleşme kapsamında veya Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ihmal dahil her türlü beyan, beyan veya haksız fiil/ihmal.

Tüzük veya genel hukuk tarafından ima edilen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (Çin Halk Cumhuriyeti Sözleşme Hukukunun ima ettiği koşullar hariç), yasaların izin verdiği en geniş ölçüde Sözleşmeden hariç tutulur.Bu koşullardaki hiçbir şey Satıcı'nın sorumluluğunu hariç tutmaz veya sınırlamaz:

(i) Satıcının ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma için;veya

(ii) Satıcının yükümlülüğünü hariç tutmasının veya hariç tutma girişiminde bulunmasının yasa dışı olacağı herhangi bir konuda;veya

(iii) Dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan için.

Yukarıdakilere tabi olarak, Satıcının sözleşme, haksız fiil (ihmal veya kanuni görevin ihlali dahil), yanlış beyan, iade veya Sözleşmenin ifasıyla veya Sözleşmenin öngörülen ifasıyla bağlantılı olarak ortaya çıkan toplam sorumluluğu Sözleşme bedeli ile sınırlı olacaktır;ve Satıcı, doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan her durumda kar kaybı, iş kaybı veya iyi niyetin tükenmesinden veya bunlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir dolaylı tazminat talebinden (neden olursa olsun) Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır. sözleşme.

9. Mücbir sebep.Satıcı, koşullar nedeniyle işinin yürütülmesinin engellenmesi veya geciktirilmesi durumunda, teslimat tarihini erteleme veya Sözleşmeyi iptal etme veya Alıcı tarafından sipariş edilen Mal/Hizmetlerin hacmini azaltma (Alıcıya karşı sorumluluk olmaksızın) hakkını saklı tutar. Tanrı'nın eylemleri, tesislere veya ekipmanlara el konulması, müsadere edilmesi veya el konulması, hükümet eylemleri, direktifler veya talepler, savaş veya ulusal acil durum, terör eylemleri, protestolar, ayaklanma, iç karışıklık, yangın, patlama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere makul kontrolünün ötesinde, fırtına, kasırga, hortum veya yıldırım dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sel, sert, olumsuz veya aşırı hava koşulları, doğal afetler, salgın hastalıklar, lokavtlar, grevler veya diğer iş anlaşmazlıkları (taraflardan birinin işgücüyle ilgili olsun veya olmasın) veya Taşıyıcıları etkileyen kısıtlamalar veya gecikmeler veya yeterli veya uygun malzeme, işçilik, yakıt, kamu hizmetleri, parça veya makine tedarikinde yetersizlik veya gecikme, herhangi bir bitin elde edilememesinse, izin veya yetki, ithalat veya ihracat düzenlemeleri, kısıtlamalar veya ambargolar.

10. Fikri Mülkiyet.Satıcı tarafından bağımsız olarak veya Alıcı ile birlikte geliştirilen ürünlerde/materyallerde Hizmetlere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Satıcıya aittir.

11. Genel.Satıcının Sözleşme kapsamındaki her hakkı veya çaresi, Sözleşme kapsamında olsun veya olmasın Satıcının diğer herhangi bir hakkına veya çaresine halel getirmez.Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya benzeri bir kuruluş tarafından tamamen veya kısmen yasa dışı, geçersiz, hükümsüz, geçersiz, uygulanamaz veya mantıksız olduğu tespit edilirse, söz konusu yasa dışılık, geçersizlik, hükümsüzlük, geçersizlik, uygulanamazlık veya mantık dışılık ölçüsünde ayrılabilir kabul edilir ve Sözleşmenin geri kalan hükümleri ve bu hükmün geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.Satıcının Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamaması veya kısmen yerine getirmemesi veya geciktirmesi, Sözleşme kapsamındaki haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.Satıcı, Sözleşmeyi veya Sözleşmenin herhangi bir bölümünü devredebilir, ancak Alıcı, Satıcının önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşmeyi veya herhangi bir bölümünü devretme hakkına sahip olmayacaktır.Satıcının herhangi bir ihlalinden veya Alıcı tarafından Sözleşmenin herhangi bir hükmünün ihlalinden feragat etmesi, müteakip ihlal veya temerrütten feragat olarak kabul edilmeyecek ve Sözleşmenin diğer şartlarını hiçbir şekilde etkilemeyecektir.Sözleşmenin tarafları, Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, 2010 Çin Halk Cumhuriyeti Sözleşmeler (Üçüncü Kişilerin Hakları) Sözleşme Yasası uyarınca, Sözleşmeye taraf olmayan herhangi bir kişi tarafından uygulanabilir olmasını amaçlamaz.Sözleşmenin oluşumu, mevcudiyeti, inşası, ifası, geçerliliği ve tüm yönleri Çin yasalarına tabi olacak ve taraflar Çin mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Mal ve Hizmet Satın Alımına İlişkin Genel Hüküm ve Koşullar

1. KOŞULLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ.Bu koşullar, Alıcı tarafından malların ("Mallar") temini ve/veya hizmetlerin ("Hizmetler") sağlanması için verilen herhangi bir sipariş ("Sipariş") için geçerli olacaktır ve Siparişin ön yüzündeki koşullarla birlikte, yalnızca Mallar/Hizmetler ile ilgili olarak Alıcı ve Satıcı arasındaki sözleşme ilişkisini yöneten şartlar.Satıcının teklifindeki, faturalarındaki, alındı ​​belgelerindeki veya diğer belgelerdeki alternatif koşullar geçersiz olacak ve geçerli olmayacaktır.Bu şartlar ve koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sipariş koşullarındaki hiçbir değişiklik, Alıcının yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe Alıcı için bağlayıcı olmayacaktır.

2. SATIN ALMA.Sipariş, Alıcı tarafından burada belirtilen Malları ve/veya Hizmetleri satın almak için bir teklif teşkil eder.Alıcı, Satıcıya bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda bu teklifi geri çekebilir.Satıcı, Alıcı'ya yazılı bildirimde bulunarak burada belirtilen süre içinde Siparişi kabul veya reddedecektir.Satıcı, bu süre içinde Siparişi koşulsuz olarak kabul etmez veya reddetmezse, tüm yönleriyle zamanaşımına uğrayacak ve belirleyecektir.Satıcının onayı, ödemeyi kabul etmesi veya ifaya başlaması, Siparişi koşulsuz olarak kabul ettiği anlamına gelir.

3. BELGELER.Satıcının faturaları ve beyanları, katma değer vergisi (KDV) oranını, tahsil edilen tutarı ve Satıcının kayıt numarasını ayrıca belirtecektir.Satıcı, Sipariş numarasını, Malların niteliğini ve miktarını ve Malların nasıl ve ne zaman gönderildiğini belirten tavsiye notlarını Mallarla birlikte sağlayacaktır.Malların Alıcıya gönderilen tüm gönderileri, her biri Sipariş numarasını, Malların niteliğini ve miktarını (parça numaraları dahil) gösteren bir paketleme notu ve uygun olduğunda bir "Uygunluk Belgesi" içerecektir.

4. ALICININ MÜLKİYETİ.Alıcı tarafından bir Siparişin yerine getirilmesi amacıyla Satıcıya sağlanan tüm desenler, kalıplar, kalıplar, aletler, çizimler, modeller, malzemeler ve diğer öğeler Alıcının mülkiyetinde kalacak ve Alıcıya iade edilene kadar risk Satıcıya ait olacaktır.Satıcı, Alıcının mülkünü Satıcının gözetiminden çıkarmayacak veya kullanılmasına (Siparişi yerine getirme amacı dışında), el konulmasına veya el konulmasına izin vermeyecektir.

5. TESLİMAT.Emri yerine getirmede zaman çok önemlidir.Satıcı, Siparişte belirtilen teslim tarihinde veya öncesinde veya herhangi bir tarih belirtilmemişse makul bir süre içinde Malları Siparişte belirtilen tesislere teslim edecek ve/veya Hizmetleri ifa edecektir.Satıcı kararlaştırılan tarihe kadar teslimatı gerçekleştiremezse, Satıcı masrafları Satıcıya ait olmak üzere Alıcının yönlendirebileceği özel teslimat düzenlemeleri yapacak ve bu düzenlemeler Alıcının Sipariş kapsamındaki haklarına halel getirmeyecektir.Alıcı, Malların teslimatının ve/veya Hizmetlerin ifasının ertelenmesini talep edebilir, bu durumda Satıcı, riski Satıcı'ya ait olmak üzere gerekli herhangi bir güvenli depolamayı ayarlayacaktır.

6. FİYATLAR VE ÖDEME.Malların/Hizmetlerin fiyatı Siparişte belirtildiği gibi olacaktır ve geçerli KDV'ler hariç (Alıcı tarafından KDV faturası başına ödenecektir) ve paketleme, paketleme, nakliye, nakliye, sigorta, vergiler veya harçlar (KDV hariç).Alıcı, teslim edilen Mal/Hizmetlerin bedelini Satıcıdan geçerli bir KDV faturasının alınmasından itibaren 60 gün içinde, Siparişte aksi belirtilmedikçe, Malların/Hizmetlerin teslim edilmesi ve Alıcı tarafından koşulsuz olarak kabul edilmesi şartıyla ödeyecektir.Alıcı ödeme yapmış olsa dahi, Alıcı'ya teslim edildikten sonra makul bir süre içinde Mal/Hizmet'in tamamını veya bir kısmını Sipariş'e her açıdan uymadığı takdirde reddetme hakkını saklı tutar ve böyle bir durumda, Satıcı, talep üzerine, söz konusu Mallar/Hizmetler ile ilgili olarak Alıcı tarafından veya onun adına ödenen tüm paraları iade edecek ve reddedilen Malları tahsil edecektir.

7. RİSK/MAVAN GEÇİŞİ.Alıcının Malları reddetme haklarını etkilemeksizin, Malların mülkiyeti teslimatta Alıcıya geçecektir.Mallardaki Risk, yalnızca Alıcı tarafından kabul edildiğinde Alıcıya geçecektir.Mallar için ödeme yapıldıktan sonra Alıcı tarafından reddedilirse, söz konusu Malların mülkiyeti ancak Alıcı tarafından söz konusu Mallar için ödenen tutarın tam iadesini aldıktan sonra Satıcıya geri dönecektir.

8. TEST VE DENETİM.Alıcı, Malları/Hizmetleri teslim almadan önce veya teslim aldıktan sonra test etme/kontrol etme hakkını saklı tutar.Satıcı, Mal/Hizmet'in tesliminden önce, Alıcı'nın isteyebileceği tüm testleri/muayeneleri yapacak ve kayıt altına alacak ve bunlara ilişkin tüm kayıtların onaylı suretlerini ücretsiz olarak Alıcı'ya temin edecektir.Bir önceki cümlenin etkisini sınırlamadan, Mallar/Hizmetler için bir İngiliz veya Uluslararası standart geçerliyse, Satıcı ilgili Malları/Hizmetleri bu standarda tam olarak uygun şekilde test edecek/kontrol edecektir.

9. ALT YÜKLENİCİLİK/DEVRE.Satıcı, Alıcının önceden yazılı izni olmadan bu Siparişin herhangi bir bölümünü alt yükleniciye vermeyecek veya devretmeyecektir.Alıcı, bu Sipariş kapsamındaki menfaatleri ve yükümlülükleri herhangi bir kişiye devredebilir.

Satın alma

10. GARANTİLER.Satıcıya ait tüm koşullar, garantiler ve taahhütler ve Alıcının genel hukuk veya tüzük tarafından ifade edilen veya ima edilen tüm hakları ve çareleri, amaca uygunluk ve ticarete elverişlilik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Satıcının beyanına dayalı olarak Sipariş için geçerli olacaktır. Alıcının Malları/Hizmetleri hangi amaçlarla talep ettiğini tam olarak bildirmiştir.Mallar, Satıcı tarafından yapılan spesifikasyonlara/bildirimlere ve ticaret birlikleri veya diğer kuruluşlar tarafından yapılan tüm ilgili uygulama esaslarına, yönergelere, standartlara ve tavsiyelere, geçerli tüm İngiliz ve Uluslararası Standartlar dahil olacak ve en iyi endüstri uygulamalarına uygun olacaktır.Mallar, her türlü kusurdan arınmış, iyi ve sağlam malzemeden ve birinci sınıf işçilikten olacaktır.Hizmetler, gereken tüm beceri ve özenle ve Satıcının Siparişin yerine getirilmesinin her alanında uzman olduğunu göstermesi temelinde sağlanacaktır.Satıcı, Malların mülkiyetini devretme hakkına sahip olduğunu ve Malların herhangi bir üçüncü taraf lehine herhangi bir ücret, haciz, ipotek veya diğer haklardan arınmış olduğunu özellikle garanti eder.Satıcının garantileri, Malların tesliminden veya Hizmetlerin ifasından itibaren 18 ay boyunca geçerli olacaktır.

11. TAZMİNATLAR.Satıcı, Alıcı'yı aşağıdakilerden kaynaklanan her türlü kayıp, iddia ve masrafa (avukatlık ücretleri dahil) karşı savunacak ve tazmin edecektir:

(a) Satıcı, acenteleri, görevlileri veya çalışanları tarafından veya Mallar ve/veya Hizmetler tarafından mülke verilen herhangi bir kişisel yaralanma veya hasar;ve

(b) Mallar ve/veya Hizmetler ile ilgili herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının ihlali, söz konusu ihlalin yalnızca Alıcı tarafından sağlanan bir tasarımla ilgili olması dışında.

(b) kapsamında ortaya çıkan herhangi bir kayıp/talep/gider durumunda, Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere ve Alıcı'nın tercihine bağlı olarak, Malları ihlal etmeyen hale getirecek, bunları uyumlu, ihlal etmeyen Mallarla değiştirecek veya tarafından ödenen tutarların tamamını iade edecektir. İhlalde bulunan Mallar ile ilgili olarak Alıcı.

12. FESİH.Hak sahibi olabileceği herhangi bir hak veya çözüm yoluna halel gelmeksizin, Alıcı, aşağıdakilerden herhangi birinin olması durumunda, herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, derhal geçerli olmak üzere, Siparişi feshedebilir: (a) Satıcı, alacaklıları ile herhangi bir gönüllü anlaşma yapar veya herhangi bir yükümlülük altına girer. yönetim kararı, iflas etmesi, tasfiyeye girmesi (birleştirme veya yeniden yapılanma amaçları dışında);(b) bir borçlunun, Satıcı'nın varlıklarının veya taahhütlerinin tamamı veya bir kısmı için zilyetlik alması veya atanması;(c) Satıcı, Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eder ve Alıcı'dan telafi gerektiren yazılı bir bildirimin alınmasından itibaren yirmi sekiz (28) gün içinde bu ihlali (çözülebildiği durumlarda) gidermezse;(d) Satıcının işini durdurması veya durdurmakla tehdit etmesi veya ödeme aczine düşmesi;veya (e) Alıcı, Satıcı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen olaylardan herhangi birinin meydana gelmek üzere olduğunu makul bir şekilde anlar ve Satıcı'yı buna göre bilgilendirir.Ayrıca Alıcı, Satıcı'ya on (10) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle Siparişi feshetme hakkına sahip olacaktır.

13. GİZLİLİK.Satıcı, çalışanlarının, acentelerinin ve taşeronlarının, alıcının işiyle ilgili, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, teknik özellikler, numuneler ve çizimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilinebilecek hiçbir bilgiyi kullanmayacak, kullanmamasını veya üçüncü taraflara ifşa etmemesini sağlayacaktır. Satıcı, Siparişi ifa etmesi yoluyla veya başka bir şekilde, yalnızca bu tür bilgilerin Siparişin uygun şekilde yerine getirilmesi için gerekli olduğu şekilde kullanılabileceği dışında.Siparişin tamamlanmasının ardından Satıcı, bu tür tüm kalemleri ve bunların kopyalarını derhal iade edecek ve Alıcıya teslim edecektir.Satıcı, Alıcının önceden yazılı izni olmaksızın, Alıcının adını veya ticari markalarını Siparişle bağlantılı olarak kullanmayacak veya Siparişin varlığını herhangi bir tanıtım materyalinde ifşa etmeyecektir.

14. DEVLET SÖZLEŞMELERİ.Siparişin ön yüzünde Çin Hükümetinin bir Departmanı tarafından Alıcı ile yapılan bir sözleşmeye yardımcı olduğu belirtilirse, burada Ek'te belirtilen koşullar Sipariş için geçerli olacaktır.Ek'teki herhangi bir koşulun buradaki koşullarla çelişmesi durumunda, ilki geçerli olacaktır.Satıcı, Sipariş kapsamında belirlenen fiyatların, Çin Hükümeti Bakanlığı ile Satıcı arasındaki doğrudan sözleşme kapsamında Satıcı tarafından teslim edilen benzer mallar için alınan fiyatları aşmadığını teyit eder.Alıcı ile Çin Hükümeti arasındaki herhangi bir sözleşmede Alıcıya yapılan atıflar, bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda Satıcıya yapılan atıflar olarak kabul edilecektir.

15. TEHLİKELİ MADDELER.Satıcı, Siparişin konusu olabilecek Montreal Protokolüne tabi olacak maddeler hakkında her türlü bilgiyi Alıcıya bildirecektir.Satıcı, sağlığa zararlı maddelerle ilgili tüm geçerli düzenlemelere uyacak ve bu tür düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Alıcının gerekebileceği şekilde Sipariş kapsamında tedarik edilen bu tür maddelerle ilgili bilgileri Alıcıya sağlayacak veya Alıcının herhangi bir durumdan haberdar olmasını sağlayacaktır. Malları alırken ve/veya kullanırken herhangi bir kişinin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmaktan kaçınmak için gerekli özel önlemler.

16. HUKUK.Sipariş İngiliz Hukukuna tabi olacaktır ve her iki Taraf da Çin Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

17. MENŞE SERTİFİKASI;ÇATIŞMA MİNERALLERİ UYUMLULUĞU.Satıcı, işbu Sözleşme kapsamında satılan Malların her biri için Alıcıya bir menşe belgesi sağlayacaktır ve bu belge, Satıcının belgelendirmeyi yaparken kullandığı menşe kuralını belirtecektir.

18. GENEL.Alıcı tarafından Satıcı tarafından Siparişin herhangi bir ihlalinden feragat edilmesi, Satıcının aynı veya başka herhangi bir hükmün sonraki ihlalinden feragat ettiği şeklinde değerlendirilmeyecektir.Buradaki herhangi bir hükmün yetkili bir makam tarafından tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.Sürenin sona ermesi veya fesih sonrasında geçerliliğini sürdüreceği ifade edilen veya ima edilen hükümler veya diğer hükümler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yürürlükte kalacaktır: Madde 10, 11 ve 13. İşbu belge kapsamında yapılması gereken bildirimler yazılı olacaktır ve elden teslim edilebilir, birinci sınıf postayla gönderilebilir veya gönderilebilir. diğer tarafın Siparişte belirtilen adresine veya taraflarca muhtelif zamanlarda yazılı olarak bildirilen herhangi bir adrese faks yoluyla iletilebilir.