Ticaret

Genel Satış Hüküm ve Koşulları

1. Şartların uygulanması.Satıcı ile Alıcı arasında Satıcı tarafından tedarik edilecek mal (Mal) ve/veya hizmet (Hizmet) satışına ilişkin sözleşme (Sözleşme), diğer tüm şart ve koşulları (herhangi bir şart/koşul dahil) hariç tutacaktır. Alıcı, herhangi bir satın alma siparişi, sipariş teyidi, şartname veya diğer belgeler kapsamında başvurmayı taahhüt eder).Bu koşullar, Satıcının tüm satışları için geçerlidir ve burada yapılacak herhangi bir değişiklik, yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe ve bir Satıcı yetkilisi tarafından imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.Mal veya Hizmet için Alıcı tarafından verilen her sipariş veya teklif kabulü, Alıcının bu koşullara tabi olarak Mal ve/veya Hizmet satın alma teklifi olarak kabul edilecektir.Herhangi bir fiyat teklifi, Satıcı Alıcıya bir sipariş onayı gönderene kadar hiçbir Sözleşmenin yürürlüğe girmeyeceği temelinde verilir.

2. Açıklama.Malların/Hizmetlerin miktarı/tanımı, Satıcının onayında belirtildiği gibi olacaktır.Satıcı tarafından kataloglarında/broşürlerinde veya başka bir şekilde yayınlanan tüm numuneler, çizimler, açıklayıcı maddeler, spesifikasyonlar ve reklamlar Sözleşmenin bir parçasını oluşturmayacaktır.Bu, numune satışı değildir.

3. Teslimat:Satıcı tarafından aksi yazılı olarak kabul edilmedikçe, Malların teslimatı Satıcının işyerinde gerçekleştirilecektir.Hizmetler, Satıcının fiyat teklifinde belirtilen yer(ler)de sağlanacaktır.Alıcı, Satıcının Malların teslimata hazır olduğunu kendisine bildirmesinden itibaren 10 gün içinde Malları teslim alacaktır.Malların teslimi veya Hizmetlerin ifası için Satıcı tarafından belirtilen herhangi bir tarih, tahmini bir tarihtir ve teslimat zamanı, esastan bildirimde bulunulmayacaktır.Herhangi bir tarih belirtilmemişse, teslimat/ifa makul bir süre içinde olacaktır.Buradaki diğer hükümlere tabi olarak, Satıcı herhangi bir doğrudan, dolaylı veya sonuçsal kayıptan sorumlu olmayacaktır (bu terimlerin üçü de bunlarla sınırlı olmamak üzere salt ekonomik kayıp, kar kaybı, iş kaybı, itibarın tükenmesi ve benzeri kayıpları içerir) Malların veya Hizmetlerin teslimatındaki herhangi bir gecikmeden (Satıcının ihmalinden kaynaklansa bile) doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan masraflar, hasarlar, masraflar veya masraflar veya herhangi bir gecikme, söz konusu gecikme 180 günü geçmediği sürece Alıcıya Sözleşmeyi feshetme veya feshetme hakkı vermez.Herhangi bir nedenle Alıcı, hazır olduğunda Malların teslimatını kabul etmezse veya Satıcı, Alıcı uygun talimatları, belgeleri, lisansları veya yetkileri sağlamadığı için Malları zamanında teslim edemezse:

(i) Mallardaki Risk Alıcıya geçecektir;

(ii) Mallar teslim edilmiş sayılır;Ve

(iii) Satıcı, Malları teslimata kadar saklayabilir, bunun üzerine Alıcı ilgili tüm masraflardan sorumlu olacaktır.Malların herhangi bir sevkıyatının Satıcı tarafından Satıcının işyerinden sevkıyatında kaydedildiği şekliyle miktarı, Alıcı aksini kanıtlayan kesin kanıt sunamadığı sürece, Alıcı tarafından teslimatta alınan miktarın kesin kanıtı olacaktır.Alıcı, Satıcının Hizmetleri ifa etmesi için gerekli gördüğü şekilde, tüm sağlık/emniyet kuralları ve güvenlik gereksinimleri hakkında Satıcıyı bilgilendirerek, Satıcının tesislerine zamanında ve ücretsiz olarak erişimini sağlayacaktır.Alıcı ayrıca Hizmetlerle ilgili tüm lisansları/izinleri alacak ve sürdürecek ve tüm mevzuata uyacaktır.Satıcı'nın Hizmetleri ifa etmesi, Alıcı'nın herhangi bir eylemi/ihmali nedeniyle engellenir/geciktirilirse, Alıcı, Satıcı'nın tüm masraflarını Satıcı'ya ödeyecektir.

4. Risk/unvan.Malların riski teslim anından itibaren Alıcıya aittir.Alıcının Mallar üzerindeki mülkiyet hakkı aşağıdaki durumlarda derhal sona erecektir:

(i) Alıcının kendisine karşı bir iflas kararı olması veya alacaklıları ile bir anlaşma veya konkordato yapması veya iflas halindeki borçluların tazmini için yürürlükte olan herhangi bir yasal hükümden başka bir şekilde yararlanması veya (kurumsal kuruluş olarak) Alacaklılar toplantısını (resmi veya gayrı resmi) toplar veya tasfiyeye girer (gönüllü veya zorunlu), yalnızca yeniden yapılandırma veya birleştirme amacıyla gönüllü tasfiye hariç, veya bir alıcısı ve/veya yöneticisi, yöneticisi veya idari vekili vardır. Teşebbüsünün veya herhangi bir bölümünün atanması veya Alıcının bir yöneticisinin atanması için mahkemeye belgelerin sunulması veya bir yönetici atama niyet bildiriminin Alıcı veya yöneticileri veya nitelikli bir değişken alacaklı tarafından verilmesi (aşağıda tanımlandığı şekilde) Çin Halk Cumhuriyeti Teşebbüs İflasına İlişkin Kanun 2006) veya Alıcının tasfiyesi veya Alıcı ile ilgili bir idari emir verilmesi için bir karar verilir veya herhangi bir mahkemeye bir dilekçe sunulursa veya herhangi bir işlem başlatılırsa Alıcının iflas etmesi veya olası iflas etmesi ile ilgili;veya

(ii) Alıcı, mülkü üzerinde yasal veya hakkaniyete uygun herhangi bir icranın uygulanmasına veya kendisine karşı elde edilmesine maruz kalır veya buna izin verir veya Sözleşme veya Satıcı ile Alıcı arasındaki diğer herhangi bir sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmez veya yerine getirmez veya Çin Halk Cumhuriyeti İşletme İflası 2006 Yasası kapsamındaki borçlarını ödeyememesi veya Alıcının ticareti durdurması;veya

(iii) Alıcı, Malların herhangi birini ipotek altına alır veya herhangi bir şekilde ücret alır.Satıcı, herhangi bir Malın mülkiyetinin Satıcıdan geçmemiş olmasına bakılmaksızın Mallar için yapılan ödemeyi geri alma hakkına sahip olacaktır.Mallar için herhangi bir ödeme ödenmemiş durumdayken, Satıcı Malların iadesini talep edebilir.Malların makul bir süre içinde iade edilmemesi durumunda, Alıcı, Malları incelemek veya Alıcının zilyetlik hakkının sona erdiği durumlarda Malları geri almak amacıyla Malların bulunduğu veya depolanabileceği herhangi bir tesise girmesi için Satıcıya her zaman geri alınamaz bir lisans verir. ve neden olunan herhangi bir hasardan sorumlu olmaksızın Malları bağlı oldukları veya başka bir öğeye bağlı oldukları yerden ayırmak.Bu tür herhangi bir iade veya geri alma, Alıcının Sözleşmeye uygun olarak Malları satın alma konusundaki devam eden yükümlülüğüne halel getirmeyecektir.Satıcının, herhangi bir Malın, Alıcının mülkiyet hakkının sona erdiği Mal olup olmadığını belirleyemediği durumlarda, Alıcı, Satıcı tarafından Alıcıya satılan türden tüm Malları, Alıcıya fatura edildiği sıraya göre satmış kabul edilecektir. .Sözleşmenin feshi üzerine, her ne sebeple olursa olsun, Satıcının (Alıcının değil) bu Bölüm 4'te yer alan hakları yürürlükte kalacaktır.

Satış

5.Fiyat.Aksi Satıcı tarafından yazılı olarak bildirilmedikçe, Malların fiyatı, Satıcının teslim/teslim kabul tarihinde yayımladığı fiyat listesindeki fiyat olacaktır ve Hizmetlerin fiyatı, Satıcının beyanına göre hesaplanan zaman ve malzeme bazında olacaktır. standart günlük ücret oranları.Bu fiyata her türlü katma değer vergisi (KDV) ve Alıcının ödemekle yükümlü olacağı paketleme, yükleme, boşaltma, taşıma ve sigorta ile ilgili tüm masraflar/ücretler dahil değildir.Satıcı, teslimattan önce herhangi bir zamanda Alıcıya bildirimde bulunarak, Satıcının kontrolü dışındaki herhangi bir faktör nedeniyle (sınırlama olmaksızın döviz dalgalanması gibi) Satıcıya olan maliyet artışını yansıtmak için Malların/Hizmetlerin fiyatını artırma hakkını saklı tutar. , para birimi düzenlemesi, gümrük vergilerinde değişiklik, işçilik, malzeme veya diğer üretim maliyetlerinde önemli artış), Alıcı tarafından talep edilecek Malların teslim tarihlerinde, miktarlarında veya özelliklerinde değişiklik veya Alıcının talimatlarından kaynaklanan herhangi bir gecikme veya Alıcının Satıcıya yeterli bilgi/talimat vermemesi.

6. Ödeme.Satıcı tarafından aksi yazılı olarak belirtilmedikçe, Mal/Hizmet bedelinin ödenmesi aşağıdakilere göre İngiliz Sterlini olarak yapılacaktır: Siparişle birlikte %30;Teslimattan/ifadan en az 7 gün önce %60;ve teslimat/ifa tarihinden itibaren 30 gün içinde %10 bakiye.Ödeme zamanı esastır.Satıcı temizlenmiş fonları alana kadar hiçbir ödeme alınmış sayılmaz.Tüm satın alma fiyatı (uygunsa KDV dahil), yardımcı veya bunlarla ilgili Hizmetlerin ödenmemiş olmasına bakılmaksızın, yukarıda belirtildiği gibi ödenecektir.Yukarıdakilere bakılmaksızın, tüm ödemeler Sözleşmenin feshi üzerine derhal muaccel hale gelecektir.Alıcı, mahsup, karşı talep, iskonto, indirim veya diğer yollarla tüm ödemeleri kesinti olmaksızın tam olarak yapacaktır.Alıcı, Satıcıya ödenmesi gereken herhangi bir meblağı ödemezse, Satıcı

(i) herhangi bir karardan önce veya sonra [Satıcı faiz talep etme hakkını saklı tutar], ödemenin vade tarihinden ödeme yapılana kadar %3'e eşdeğer bileşik aylık oran üzerinden bu meblağa faiz uygulayacaktır;

(ii) Hizmetlerin ifasını veya Malların sağlanmasını askıya almak ve/veya

(iii) Sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın feshetmek

7. Garanti.Satıcı, Hizmetleri tüm maddi yönleriyle fiyat teklifine uygun olarak sağlamak için makul çabayı gösterecektir.Satıcı, teslim tarihinden itibaren 12 ay boyunca Malların Sözleşme gereklerine uygun olacağını garanti eder.Satıcı, aşağıdaki durumlar dışında Mallara ilişkin garantinin ihlalinden sorumlu olmayacaktır:

(i) Alıcı, kusuru Satıcıya yazılı olarak bildirir ve kusur taşıyıcıya taşınırken meydana gelen hasardan kaynaklanıyorsa, Alıcının kusuru keşfettiği veya keşfetmesi gerektiği tarihten itibaren 10 gün içinde;Ve

(ii) Bildirimi aldıktan sonra Satıcıya bu Malları incelemesi için makul bir fırsat verilir ve Alıcı (Satıcı tarafından istenirse) bu Malları masrafları Alıcıya ait olmak üzere Satıcının iş yerine iade eder;Ve

(iii) Alıcı, Satıcıya iddia edilen kusurun tüm ayrıntılarını sağlar.

Satıcı ayrıca aşağıdaki durumlarda garantinin ihlalinden sorumlu olmayacaktır:

(i) Alıcı, böyle bir bildirimde bulunduktan sonra bu Malları daha fazla kullanırsa;veya

(ii) Kusurun, Alıcının Malların depolanması, kurulumu, hizmete alınması, kullanımı veya bakımı veya (eğer yoksa) iyi ticaret uygulamalarına ilişkin Satıcının sözlü veya yazılı talimatlarına uymamasından kaynaklanması;veya

(iii) Alıcı, Satıcının yazılı izni olmadan bu Malları değiştirir veya onarır;veya

(iv) Kusur, adil aşınma ve yıpranmadan kaynaklanır.Malların/Hizmetlerin garantiye uymaması durumunda, Satıcı kendi tercihine bağlı olarak bu Malları (veya kusurlu parçayı) onaracak veya değiştirecek veya Hizmetleri yeniden gerçekleştirecek veya bu Malların/Hizmetlerin fiyatını orantılı Sözleşme oranında iade edecektir: Satıcının talep etmesi halinde Alıcı, masrafları Satıcıya ait olmak üzere, Malları veya bu Malların kusurlu olan kısmını Satıcıya iade edecektir.Herhangi bir kusur bulunmaması durumunda Alıcı, iddia edilen kusurun araştırılması için yapılan makul masrafları Satıcıya tazmin edecektir.Satıcının önceki 2 cümledeki koşullara uyması halinde, Satıcının söz konusu Mallar/Hizmetler ile ilgili olarak bir garanti ihlalinden başka bir sorumluluğu olmayacaktır.

8. Sorumluluğun sınırlandırılması.Aşağıdaki hükümler, Satıcının aşağıdakilerle ilgili olarak Alıcıya karşı tüm mali sorumluluğunu (çalışanlarının, acentelerinin ve alt yüklenicilerinin eylemlerinden/ihmallerinden doğan tüm yükümlülükler dahil) düzenler:

(i) Sözleşmenin herhangi bir ihlali;

(ii) Alıcı tarafından Malların veya Mal içeren herhangi bir ürünün kullanımı veya yeniden satışı;

(iii) Hizmetlerin sağlanması;

(iv) Satıcının belgelerinde yer alan herhangi bir bilginin kullanımı veya uygulanması;Ve

(v) Sözleşme kapsamında veya Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan ihmal dahil olmak üzere herhangi bir beyan, beyan veya haksız fiil/ihmal.

Tüzük veya genel hukuk tarafından ima edilen tüm garantiler, koşullar ve diğer şartlar (Çin Halk Cumhuriyeti Sözleşme Yasasında belirtilen koşullar hariç), yasaların izin verdiği en geniş ölçüde Sözleşmenin dışında tutulur.Bu koşullardaki hiçbir şey, Satıcının sorumluluğunu hariç tutmaz veya sınırlamaz:

(i) Satıcının ihmalinden kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanma;veya

(ii) Satıcının sorumluluğunu hariç tutmasının veya kaldırmaya teşebbüs etmesinin yasa dışı olacağı herhangi bir konu için;veya

(iii) Dolandırıcılık veya hileli yanlış beyan için.

Yukarıda belirtilenlere tabi olarak, Satıcının Sözleşmedeki toplam sorumluluğu, Sözleşmenin ifası veya öngörülen ifası ile bağlantılı olarak ortaya çıkan haksız fiil (yasal yükümlülüğün ihmali veya ihlali dahil), yanlış beyan, iade veya başka türlü Sözleşme bedeli ile sınırlı olacaktır;ve Satıcı, doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak her durumda kar kaybı, iş kaybı veya iyi niyetin tükenmesinden veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan (neden olursa olsun) herhangi bir dolaylı tazminat talebinden Alıcıya karşı sorumlu olmayacaktır. sözleşme.

9. Mücbir sebep.Satıcı, koşullar nedeniyle işini yapması engellenirse veya gecikirse, teslimat tarihini erteleme veya Sözleşmeyi iptal etme veya Alıcı tarafından sipariş edilen Mal/Hizmetlerin hacmini azaltma (Alıcıya karşı sorumluluğu olmaksızın) hakkını saklı tutar. doğal afetler, kamulaştırma, tesislere veya teçhizata el konulması veya bunlara el konulması, hükümet eylemleri, direktifleri veya talepleri, savaş veya ulusal olağanüstü hal, terör eylemleri, protestolar, isyan, halk ayaklanması, yangın, patlama, fırtına, kasırga, kasırga veya şimşek, doğal afetler, salgın, lokavt, grev veya diğer işçi anlaşmazlıkları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sel, sert, olumsuz veya aşırı hava koşulları (her iki tarafın iş gücüyle ilgili olsun veya olmasın) veya Taşıyıcıları etkileyen kısıtlamalar veya gecikmeler veya yeterli veya uygun malzeme, işçilik, yakıt, altyapı, parça veya makine tedarikinin sağlanamaması veya gecikmesi, herhangi bir lisans, izin veya yetkinin alınamaması, ithalat veya ihracat düzenlemeleri, kısıtlamalar veya ambargolar.

10. Fikri Mülkiyet.Satıcı tarafından Hizmetlerle ilgili olarak bağımsız olarak veya Alıcı ile birlikte geliştirilen ürünler/malzemeler üzerindeki tüm fikri mülkiyet hakları Satıcı'ya ait olacaktır.

11. Genel.Satıcının Sözleşme kapsamındaki her hakkı veya çaresi, Sözleşme kapsamında olsun ya da olmasın Satıcının diğer herhangi bir hakkına veya çaresine halel getirmez.Sözleşmenin herhangi bir hükmünün herhangi bir mahkeme veya benzeri organ tarafından tamamen veya kısmen yasa dışı, geçersiz, hükümsüz, hükümsüz kılınabilir, uygulanamaz veya mantıksız olduğu tespit edilirse, söz konusu yasa dışılık, geçersizlik, hükümsüzlük, hükümsüzlük, uygulanamazlık veya mantıksızlık ölçüsünde ayrılabilir sayılır ve Sözleşmenin geri kalan hükümleri ve bu hükmün geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.Satıcının Sözleşmenin herhangi bir hükmünü uygulamadaki veya kısmen uygulamadaki başarısızlığı veya gecikmesi, Satıcının Sözleşme kapsamındaki haklarından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.Satıcı, Sözleşme'yi veya herhangi bir bölümünü devredebilir, ancak Alıcı, Satıcı'nın önceden yazılı izni olmaksızın Sözleşme'yi veya herhangi bir bölümünü devredemez.Satıcının, Sözleşmenin herhangi bir hükmünün Alıcı tarafından ihlal edilmesinden veya herhangi bir temerrüde düşmesinden feragat etmesi, müteakip herhangi bir ihlal veya temerrüde ilişkin feragat olarak kabul edilmeyecektir ve hiçbir şekilde Sözleşmenin diğer şartlarını etkilemeyecektir.Sözleşmenin tarafları, Sözleşmenin herhangi bir şartının, Sözleşmeler (Üçüncü Tarafların Hakları) 2010 tarihli Çin Halk Cumhuriyeti Sözleşme Kanunu uyarınca, taraf olmayan herhangi bir kişi tarafından uygulanabileceğini düşünmemektedir.Sözleşmenin oluşumu, varlığı, inşaatı, performansı, geçerliliği ve tüm yönleri Çin yasalarına tabi olacak ve taraflar Çin mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Mal ve Hizmet Satın Alımına İlişkin Genel Hüküm ve Koşullar

1. KOŞULLARIN UYGULANABİLİRLİĞİ.Bu koşullar, Alıcı tarafından malların tedariki ("Mallar") ve/veya hizmetlerin sağlanması ("Hizmetler") için verilen herhangi bir sipariş ("Sipariş") için ve Siparişin ön yüzündeki koşullarla birlikte geçerli olacaktır. yalnızca Mallar/Hizmetler ile ilgili olarak Alıcı ile Satıcı arasındaki sözleşmeye dayalı ilişkiyi yöneten şartlar.Satıcının teklifindeki, faturalarındaki, onaylarındaki veya diğer belgelerdeki alternatif koşullar geçersiz ve hükümsüz olacaktır.Alıcının yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu hüküm ve koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Sipariş koşullarındaki hiçbir değişiklik Alıcı için bağlayıcı olmayacaktır.

2. SATIN AL.Sipariş, Alıcı tarafından burada belirtilen Malları ve/veya Hizmetleri satın alma teklifini teşkil eder.Alıcı, Satıcıya bildirimde bulunarak söz konusu teklifi istediği zaman geri çekebilir.Satıcı, burada belirtilen süre içinde Alıcıya yazılı bildirimde bulunarak Siparişi kabul edecek veya reddedecektir.Satıcı, bu süre içinde Siparişi kayıtsız şartsız kabul etmez veya reddetmezse, her bakımdan hükümsüz kalır ve karar verir.Satıcının onayı, ödemeyi kabul etmesi veya ifaya başlaması, Siparişi koşulsuz olarak kabul ettiği anlamına gelir.

3. DOKÜMANTASYON.Satıcının faturalarında ve hesap özetlerinde katma değer vergisi (KDV) oranı, tahsil edilen tutar ve Satıcının kayıt numarası ayrıca belirtilecektir.Satıcı, Mallarla birlikte, Sipariş numarasını, Malların niteliğini ve miktarını ve Malların nasıl ve ne zaman gönderildiğini belirten tavsiye notları sağlayacaktır.Malların Alıcıya gönderilen tüm gönderileri, her biri Malların Sipariş numarasını, niteliğini ve miktarını (parça numaraları dahil) gösteren bir paketleme notu ve uygun olduğu durumlarda bir "Uygunluk Sertifikası" içerecektir.

4. ALICININ MÜLKÜ.Alıcı tarafından bir Siparişin yerine getirilmesi amacıyla Satıcıya sağlanan tüm desenler, kalıplar, kalıplar, aletler, çizimler, modeller, malzemeler ve diğer öğeler Alıcının mülkiyetinde kalacak ve Alıcıya iade edilene kadar risk Satıcıya ait olacaktır.Satıcı, Alıcının mülkünü Satıcının gözetiminden almayacak, kullanılmasına (Siparişi yerine getirme amacı dışında), el konulmasına veya haczedilmesine izin vermeyecektir.

5. TESLİMAT.Emrin yerine getirilmesinde zaman çok önemlidir.Satıcı, Malları Siparişte belirtilen tesislere, Siparişte belirtilen teslim tarihinde veya öncesinde veya herhangi bir tarih belirtilmemişse makul bir süre içinde teslim edecek ve/veya Hizmetleri ifa edecektir.Satıcı kararlaştırılan tarihe kadar teslimatı yapamazsa, masrafları Satıcıya ait olmak üzere Alıcının yönlendirebileceği özel teslimat düzenlemeleri yapacaktır ve bu tür düzenlemeler Alıcının Sipariş kapsamındaki haklarına halel getirmeyecektir.Alıcı, Malların teslimatının ve/veya Hizmetlerin ifasının ertelenmesini talep edebilir, bu durumda Satıcı, riski Satıcıya ait olmak üzere gerekli güvenli depolamayı ayarlayacaktır.

6. FİYATLAR VE ÖDEME.Malların/Hizmetlerin fiyatı, Siparişte belirtildiği gibi olacaktır ve geçerli KDV'yi (KDV faturası başına Alıcı tarafından ödenecektir) hariç tutacaktır ve paketleme, paketleme, nakliye, sigorta, vergiler veya harçlar (KDV hariç).Alıcı, Siparişte aksi belirtilmedikçe, Mal/Hizmet'in teslim edilmiş ve Alıcı tarafından koşulsuz kabul edilmiş olması kaydıyla, Satıcı'dan geçerli bir KDV faturası almasından itibaren 60 gün içinde teslim edilen Mal/Hizmet'in bedelini ödeyecektir.Alıcı, ödemeyi yapmış olsa bile, Malların/Hizmetlerin Alıcıya tesliminden itibaren makul bir süre içinde, Siparişe her bakımdan uymaması halinde, Malların/Hizmetlerin tamamını veya bir kısmını reddetme hakkını saklı tutar ve böyle bir durumda Satıcı, söz konusu Mal/Hizmetlerle ilgili olarak Alıcı tarafından veya onun adına ödenen tüm meblağları talep üzerine iade edecek ve reddedilen Malları tahsil edecektir.

7. RİSKİN/MÜLKİYETİN DEVRİ.Alıcının Malları reddetme haklarını etkilemeden, Malların mülkiyeti teslimatta Alıcıya geçecektir.Mallardaki Risk ancak Alıcı tarafından kabul edildiğinde Alıcıya geçecektir.Mallar için ödeme yapıldıktan sonra Alıcı tarafından reddedilirse, söz konusu Malların mülkiyeti ancak Alıcı tarafından söz konusu Mallar için ödenen meblağın tam iadesinin alınması üzerine Satıcıya geri dönecektir.

8. TEST VE MUAYENE.Alıcı, Malları/Hizmetleri teslimattan önce veya teslim aldıktan sonra test etme/inceleme hakkını saklı tutar.Satıcı, Mal/Hizmet'in tesliminden önce, Alıcı'nın isteyebileceği testleri/muayeneleri yapacak ve kayıt altına alacak ve alınan tüm kayıtların onaylı örneklerini Alıcı'ya ücretsiz olarak verecektir.Önceki cümlenin etkisini sınırlamaksızın, Mallar/Hizmetler için bir İngiliz veya Uluslararası standart geçerliyse, Satıcı ilgili Mal/Hizmetleri bu standarda tam olarak uygun olarak test edecek/inceleyecektir.

9. ALT SÖZLEŞME/DEVRE.Satıcı, Alıcının önceden yazılı izni olmaksızın bu Siparişin herhangi bir bölümünü alt yükleniciye veremez veya devredemez.Alıcı, bu Sipariş kapsamındaki menfaatleri ve yükümlülükleri herhangi bir kişiye devredebilir.

Satın almak

10. GARANTİLER.Amaca uygunluk ve ticarete elverişlilik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Satıcının tüm koşulları, garantileri ve taahhütleri ve ortak hukuk veya yasa tarafından ifade edilen veya ima edilen Alıcının tüm hakları ve çareleri, Satıcının Alıcının Malları/Hizmetleri hangi amaçlarla talep ettiğini tam olarak bilmektedir.Mallar, Satıcı tarafından yapılan spesifikasyonlara/beyanlara ve tüm geçerli İngiliz ve Uluslararası Standartlar dahil olmak üzere ticaret odaları veya diğer kuruluşlar tarafından yapılan ilgili tüm uygulama kurallarına, yönergelere, standartlara ve tavsiyelere uygun olacak ve en iyi endüstri uygulamalarına uygun olacaktır.Mallar iyi ve sağlam malzemelerden ve birinci sınıf işçilikten, her türlü kusurdan ari olacaktır.Hizmetler, gereken tüm beceri ve özenle ve Satıcının Siparişin yerine getirilmesinin her alanında uzman olduğunu iddia etmesi temelinde sağlanacaktır.Satıcı, Malların mülkiyetini devretme hakkına sahip olduğunu ve Malların herhangi bir üçüncü taraf lehine herhangi bir ücret, haciz, yükümlülük veya diğer haklardan muaf olduğunu özellikle garanti eder.Satıcının garantileri, Malların tesliminden veya Hizmetlerin ifasından itibaren 18 ay boyunca geçerli olacaktır.

11. TAZMİNATLAR.Satıcı, Alıcıyı aşağıdakilerden kaynaklanan her türlü kayıp, iddia ve masrafa (avukat ücretleri dahil) karşı savunacak ve tazmin edecektir:

(a) Satıcının, temsilcilerinin, görevlilerinin veya çalışanlarının veya Mallar ve/veya Hizmetlerin neden olduğu herhangi bir kişisel yaralanma veya mal hasarı;Ve

(b) Mallar ve/veya Hizmetlerle ilgili herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkının ihlali, söz konusu ihlalin yalnızca Alıcı tarafından sağlanan bir tasarımla ilgili olduğu durumlar dışında.

(b) kapsamında ortaya çıkan herhangi bir kayıp/talep/masraf durumunda, Satıcı, masrafları kendisine ait olmak üzere ve Alıcının seçimine göre, Malları ihlal etmeyecek şekilde yapacak, bunları uyumlu, ihlal etmeyen Mallarla değiştirecek veya Satıcı tarafından ödenen tutarların tamamını iade edecektir. Hak ihlalinde bulunan Mallarla ilgili olarak Alıcı.

12. FESİH.Hak sahibi olabileceği herhangi bir hak veya çareye halel gelmeksizin, Alıcı, aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Siparişi derhal geçerli olmak üzere ve herhangi bir yükümlülük altına girmeden feshedebilir: (a) Satıcı, alacaklıları ile herhangi bir gönüllü anlaşma yaparsa veya bir idare emri, iflas, tasfiyeye girme (birleştirme veya yeniden yapılandırma amaçları dışında);(b) Satıcının varlıklarının veya taahhütlerinin tamamına veya bir kısmına bir taahhüdün el koyması veya bunlar için atanması;(c) Satıcı, Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eder ve bu ihlali (düzeltilebilir olduğu durumlarda), Alıcı'dan düzeltme gerektiren yazılı bir bildirim aldıktan sonraki yirmi sekiz (28) gün içinde düzeltmezse;(d) Satıcı işi durdurur veya durdurmakla tehdit ederse veya iflas ederse;veya (e) Alıcı, Satıcı ile ilgili olarak yukarıda belirtilen olaylardan herhangi birinin meydana gelmek üzere olduğunu makul bir şekilde anlar ve buna göre Satıcıyı bilgilendirir.Ayrıca Alıcı, Satıcıya on (10) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Siparişi herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle feshetme hakkına sahip olacaktır.

13. GİZLİLİK.Satıcı, Alıcının işiyle ilgili olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere, spesifikasyonlar, numuneler ve çizimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir bilgiyi kullanmayacak ve çalışanlarının, acentelerinin ve alt yüklenicilerinin herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmemesini sağlayacaktır. Satıcı, Siparişi yerine getirmesi veya başka bir şekilde, yalnızca bu tür bilgilerin Siparişin uygun şekilde yerine getirilmesi için gerektiği şekilde kullanılabilmesi dışında.Siparişin tamamlanmasının ardından Satıcı, tüm bu kalemleri ve bunların kopyalarını derhal Alıcıya iade edecek ve teslim edecektir.Satıcı, Alıcının önceden yazılı izni olmaksızın, Alıcının adını veya ticari markalarını Siparişle bağlantılı olarak kullanmayacak veya Siparişin varlığını herhangi bir tanıtım materyalinde ifşa etmeyecektir.

14. DEVLET SÖZLEŞMELERİ.Siparişin ön yüzünde Çin Hükümetinin bir Departmanı tarafından Alıcı ile yapılan bir sözleşmeye yardımcı olduğu belirtilmişse, burada Ekte belirtilen koşullar Sipariş için geçerli olacaktır.Ek'teki herhangi bir koşulun buradaki koşullarla çelişmesi durumunda, birincisi geçerli olacaktır.Satıcı, Sipariş kapsamında alınan fiyatların, Çin Devlet Bakanlığı ile Satıcı arasındaki doğrudan bir sözleşme kapsamında kendisi tarafından teslim edilen benzer mallar için uygulanan fiyatları aşmadığını onaylar.Alıcı ile Çin Hükümeti Bakanlığı arasındaki herhangi bir sözleşmede Alıcıya yapılan atıflar, bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda Satıcıya yapılan atıflar olarak kabul edilecektir.

15. TEHLİKELİ MADDELER.Satıcı, Sipariş konusu olabilecek Montreal Protokolü'ne tabi olacak maddeler hakkında her türlü bilgiyi Alıcı'ya bildirecektir.Satıcı, sağlığa zararlı maddelerle ilgili geçerli tüm düzenlemelere uyacak ve Alıcının bu tür düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek veya başka bir şekilde Alıcının herhangi bir durumdan haberdar olmasını sağlamak amacıyla Sipariş kapsamında sağlanan bu tür maddeler hakkında Alıcının ihtiyaç duyabileceği bilgileri sağlayacaktır. Malları alırken ve/veya kullanırken herhangi bir kişinin sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmamak için gerekli özel önlemler.

16. HUKUK.Sipariş, İngiliz Hukukuna tabi olacak ve her iki Taraf da Çin Mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

17. MENŞE BELGESİ;ÇATIŞMA MİNERALLERİ UYUMLULUĞU.Satıcı, burada satılan Malların her biri için Alıcıya bir menşe şahadetnamesi sağlayacaktır ve söz konusu sertifika, Satıcının tasdiki yaparken kullandığı menşe kuralını belirtecektir.

18. GENEL.Alıcının Siparişin Satıcı tarafından herhangi bir şekilde ihlalinden feragat etmesi, Satıcının aynı veya başka herhangi bir hükümden müteakip ihlalinden feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.Buradaki herhangi bir hükmün yetkili bir makam tarafından tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, diğer hükümlerin geçerliliği etkilenmeyecektir.Sona erme veya fesihten sonra geçerliliğini koruyan veya ima edilen maddeler veya diğer hükümler, aşağıdakiler dahil olmak üzere geçerliliğini koruyacaktır: 10, 11 ve 13. maddeler. karşı tarafın Siparişte görünen adresine veya taraflarca zaman zaman yazılı olarak bildirilen diğer herhangi bir adrese faks ile iletilerek.